Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas av respekt för sin person. Detta genomsyrar även vår vård och behandling. Det är vår största övertygelse att alla har resurser och att alla kan utvecklas. Det är vår uppgift att hjälpa till att stärka de resurser som finns och att ge möjlighet till förändring och utveckling i den unges liv.

Vi utgår alltid från individen och anpassar vår behandling efter de behov, den motivation och de förutsättningar som finns hos ungdomen. Vi vill alltid vara flexibla och lyhörda och strävar efter att möta upp ungdomen där den befinner sig just nu.

Systemiskt inriktat arbetssätt

På Alpklyftan arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt synsätt med metoder och samtalsformer som bygger på kognitiva modeller. Varje individ ingår i flera olika system, t ex familjen, skolan och kompisgruppen. Vi påverkar och påverkas av de system och sammanhang vi finns i. De är med och formar vilka vi är, vad vi gör, men också hur vi förändras. På grund av ovanstående är familje- och nätverksarbete en viktig del i vårt behandlingsarbete.

KBT-samtal/MI-samtal och KBT Individualterapi

Vi kan inom organisationen erbjuda kvalificerade samtal byggda på KBT och MI. Vi kan också för vissa av våra ungdomar erbjuda KBT- Individualterapi då vi har KBT-psykoterapeutisk kompetens inom verksamheten.

Program
Brottsförebyggande arbete

Ett individuellt brottsförebyggande program ges till en person som dömts för ett brott och ibland även till den som erkänt brottsliga handlingar men inte blivit dömd. Programmet är individuellt men sätts samman utifrån en och samma meny av teman; familj och nätverk, mål och önskningar, ilskekontroll, för- och nackdelar med brott och alternativa handlingssätt samt problemlösning.

Repulse

Repulse är manualbaserat och en individuell behandling. I Repulse forskar behandlare och ungdomen tillsammans fram det som den unge behöver ha stöd och hjälp i kring bland annat ilskehantering, hantera känslor i övrigt, social färdighetsträning och reflektioner kring hur ungdomen står i moral/etik frågor.

Miljöterapeutisk organisation

Beroende på var ungdomen befinner sig i vår behandling, använder vi den miljöterapeutiska organisationen olika men grunden i vår behandling är att ge struktur åt dygnets alla timmar samt vara goda, trygga vuxna förebilder att lita på. Vi skall vara förutsägbara, uthålliga och strukturerade i vårt sätt att möta ungdomen. Någon eller några av oss måste skapa en nära kontakt med ungdomen. En bra relation mellan ungdom och våra behandlare är grunden till att kunna få våra ungdomar att växa och utvecklas.

 Målsättningar med behandlingen

Vi är en del i våra ungdomar och familjers liv under en begränsad tid. På grund av det är vår målsättning att de positiva relationer som finns runt våra ungdomar skall stärkas under behandlingstiden. Genomgående mål är även att ungdomarna ska klara av den vardagliga strukturen med städning, tvätt, hygien, skola eller arbete, fritid och ekonomi. Vi vill också förse ungdomen med redskap för känslohantering, kunskap om sitt värde och sina rättigheter, erfarenheter i sociala färdigheter och tillitsfulla relationer samt en vilja att fortsätta utvecklas i en positiv riktning.

Handledning

Varje vecka deltar all personal i antingen teamkonferens eller handledning. Teamkonferensen leds av föreståndare/enhetschef och handledningen ges av utbildad handledare med systemisk inriktning. Här görs fortlöpande utvärdering och bedömning av varje ungdoms (och familjs) utveckling och fortsatta behov.

Journalhantering

Alpklyftan använder sig av Journal Digital för all journalhantering. Journal Digital är webbaserat behandlings- och verksamhetsstöd för kommunala och privata behandlingsenheter inom HVB och Öppenvård/Träningsboenden. Läs mer om Journal Digital http://www.journaldigital.se/

lövverk1