Alpklyftan Familjehemsvård söker dig som vill bli familjehem, jourfamilj eller kontaktfamilj och öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom med stora behov. Ett uppdrag som är hela familjens uppdrag. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo i villa eller lägenhet. Vi söker familjer med olika bakgrund vad gäller kunskap, erfarenhet, kultur, språk och etnisk tillhörighet.

vill du bli familjehem?

Det finns oftast flera olika skäl till varför ett barn eller en ungdom placeras i familjehem. Det kan bero på kris, sjukdom, missbruk, konflikt i familjen eller att den unge saknar föräldrar i landet. En placering kan vara allt ifrån en månad till flera år.  Du kan få ta emot både barn och ungdomar, men oftast ungdomar från 11 år och uppåt, ibland även syskon.

Att vara familjehem (som förut kallades fosterfamilj) innebär att du i ditt hem tar emot barn och ungdomar som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och ta hand om denne under en längre eller kortare tid. Din viktigaste uppgift är att fungera som en ”extra familj” till någon annans barn. Som familjehem är det även viktigt att du samarbetar med de biologiska föräldrarna och med ungdomens nätverk. Du kan också vara jourfamilj vilket innebär att du tar emot barnet eller ungdomen under en begränsad tid.

När ungdomen bor hos dig har det sin vardag i skola eller annan sysselsättning, läxläsning, kamrater och fritidsaktiviteter. Som familjehem är du delaktig i denna vardag.

För att bli familjehem krävs att ni genomgår en utredning som ska styrka er lämplighet för detta uppdrag. Alpklyftan använder sig av Kälvestens intervjumetod, och utredningen görs av familjehemskonsulenterna. I denna utredning ingår utdrag från polis, social, försäkringskasse- samt kronofogderegister. Vi tar även in referenser. Det krävs också att ni genomgår en arrangerad utbildning som syftar till att förbereda er inför uppdraget.

Så här går det till;

 • Du/ni ringer eller mailar till Alpklyftans familjehemskonsulenter
 • Familjehemskonsulenterna kommer hem till er och berättar om uppdraget och ni får i lugn och ro ställa frågor
 • Därefter får ni tid att fundera över om ni vill bli ett av Alpklyftans familjehem
 • Ni meddelar familjehemskonsulenterna ert beslut
 • Registeruttagning sker från polis, socialtjänsten, försäkringskassan och kronofogden
 • Familjehemskonsulenterna beslutar om fortsatt utredning
 • I utredningen intervjuas alla familjemedlemmar, detta sammanställs sedan och återkopplas till er
 • Ni genomgår vår utbildning innan eller i anslutning till en placering
 • Ni är nu godkända familjehemsföräldrar och redo att ta emot en ungdom
 • Familjehemskonsulenterna kontaktar er när det finns en lämplig ungdom för er
 • Ungdomen och dennes föräldrar kommer till er på besök tillsammans med socialsekreterare och familjehemskonsulent
 • Ni funderar och pratar i familjen om ni kan ta emot denna person
 • Ungdomen och dennes föräldrar beslutar om ungdomen vill flytta in hos er
 • Socialnämnden i den kommun ungdomen är mantalsskriven fattar det slutgiltiga beslutet om inflyttning
 • Ni iordningställer den nya familjemedlemmens rum och gör andra förberedelser inför mottagandet

Ersättning

För uppdraget utgår en ersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer, ersättningen består av en omkostnadsdel och en arvodesdel. Omkostnadsdelen ska användas till den unges omkostnader såsom, kläder, fickpengar, mat, husrum, förbrukningsmaterial och dylikt. Arvodesdelen är ersättning för den insats ni gör och är skattepliktigt. Alpklyftan betalar in skatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgift till Skatteverket.

Vilket stöd får vi som familjehem?

vill du bli familjehem?Som familjehem är ni del av ett team kring den unge. Ni ska aldrig behöva känna er ensamma och utelämnade med ert uppdrag. Teamet består av familjehemmet, familjehemskonsulenterna, socialsekreterare och ungdomsbehandlare (vid behov). Utanför teamet finns de samhällsinstanser som den unge har kontakt med utifrån dennes behov.

 • Familjehemskonsulenterna finns som stöd dygnet runt
 • Handledning
 • Utbildning
 • Träffar med andra familjehem och föreläsningar
 • Ungdomsbehandlaren finns vid behov som stöd för den unge, denna kontakt är individanpassad men vanligast är träff en gång/vecka.
 • Socialsekreteraren ska enligt lag ompröva beslutet om den unges placering var sjätte månad men i regel träffas ni oftare