Om arbetet på våra HVB

Föräldrastöd på Alpklyftan.

Föräldrastödet syftar till att ge stödjande samtal till föräldern och ungdomen. Detta arbete omfattar också planering av umgänge och att avlasta föräldern i arbetet med ungdomen.

Familjekontakten börjar med screeningsamtal där man bedömer vad som vore lämpligt för familjen och ungdomen.

Utöver detta erbjuds även individuella samtal/kontaktmanna samtal av utredande, kartläggande, stödjande och terapeutisk karaktär.

Familjebehandling

Terapeutiska samtal med familjen eller enskilda samtal med ungdomen eller föräldern som leds av vår familjeterapeut.  Samtalen blir mer än bara stödjande samtal och har terapeutiska inslag.

Samordning av insatser.

En stor del av Alpklyftans arbete handlar om att initiera, samordna och följa upp insatser kring den unge så att denna får de insatser som ungdomen är i behov utav och har rätt till. Andra aktörer såsom socialtjänst, skola, BUP, psykiatri och habilitering är exempel på andra aktörer som ofta har en stor betydelse för insatsen kring den unge. Vår erfarenhet är att samordning av insatser är det som har stor betydelse för att göra skillnad kring den unge. Alpklyftan gör också utlåtanden/bedömningar för vad ungdomen har för behov som grundas på observationer och skattningar samt det miljöterapeutiska omsorgsarbetet. Dessa kan ligga till grund för exempelvis boende ansökan till SoL eller LSS, god man och aktivitetsersättning.

 

Individuella träffar/aktiviteter.

I det relationsskapande arbetet är de individuella träffarna med ungdomen ett utmärkt redskap som ofta används i det dagliga arbetet. De individuella träffarna kan bestå av att man tillsammans utför aktiviteter eller har motiverande samtal i miljön eller i samtalsrum. Ofta utgår träffarna enligt den enskildes önskemål och efter den genomförandeplan som är utarbetad.

 

Utredning
Alpklyftan HVB genomför sociala utredningar i uppdrag från socialtjänsten. De sociala utredningarna är anpassade utifrån klientens behov som t.ex. utredning om familjesituation och föräldraförmåga, sociala relationer, hälsa, ADL, skolsituation, psykisk ohälsa och om behov av utredning om neuropsykiatri föreligger. Utredningarna genomförs på boendet i samtal med klient och dennes familj samt med hjälp utav skattningsformulär.

 

Våra ramavtal
Vi har ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner, Skåne, Kronoberg, Halland, Värmland samt ett 70-tal kommuner från norr till söder.