Det finns olika anledningar till varför man under en period inte kan bo kvar hemma. Oavsett om du bor i en av Alpklyftans tränings- eller utslussningsboenden, på vårt HVB eller i ett familjehem ska vi arbeta tillsammans för att du ska nå dina mål. Vi kommer att göra allt för att stödja dig utifrån din situation.

Du har rättigheter

Alla människor och barn är lika mycket värda och du ska ha rätt att säga vad du tycker. Detta regleras i de Mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen som gäller för barn och ungdomar under 18 år. Rättigheterna är individuella. Det betyder att reglerna gäller för varje människa.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De finns exempelvis till för att du ska få säga vad du tycker, för att du ska få äta dig mätt och lära dig läsa och skriva. De finns också till för att du inte ska kunna bli illa behandlad. I Sveriges diskrimineringslag finns förbud mot diskriminering på sju olika grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Är du dessutom under arton år gäller också Barnkonventionen som säger att inget barn får bli diskriminerat eller illa behandlat. Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på vad som är bäst för dig när de bestämmer om sådant om gäller dig. I Barnkonventionen står det också att du har rätt att säga hur du vill ha det samt att vuxna ska lyssna på dig.

Alla barn, ungdomar och människor är lika mycket värda. Du har rätt att mötas med respekt för din person och du är värd att må bra!