Vår företagskultur bygger på kunskap och kompetens som ska hållas levande och ständigt vara på agendan. Vi utgår från WHO´s definition av hälsa som är ”Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, psykiskt och socialt och ej enbart frånvaro av sjukdom”.

Vi gör medvetna val och uppmuntrar både ungdomar, vuxna, familjer och medarbe­tare att vara nyfikna och prova på det som utvecklar vår mentala och fysiska hälsa. Vi arbetar med och inspirerar inom områdena kost, fysisk aktivitet och återhämtning.

Vårt syfte med ”Hälsa som kultur och metod”

Vi skall få kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, samt att vi reflekterar över hur vi kan omsätta denna kunskap och insikt i praktiken. Att vi aktivt arbetar med att föra över denna kunskap till våra klienter, så att de på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval. ”Hälsa som Kultur och Metod” syftar till att vi som anställda och våra klienter skall ges möjlighet att förbättra fysisk aktivitet, kostvanor, samt sömn/vila/återhämtning.