logo
Journal Digital bygger på BBiC och de nationella riktlinjer och mål som finns framtagna i SOU 2005:81 för behandling av barn och unga. Det gör att vi som behandlare har systemstöd för all journalföring i vårt dagliga behandlingsarbete:

  • Journalinformation/personuppgifter
  • Journalanteckningar
  • Behandlingsrapport
  • Genomförandeplan med uppföljningar
  • Dokumentation av klients delaktighet

Läs mer om Journal Digital.

Tillsyn
IVO, Inspektionen för vård och omsorg sköter tillsynen av verksamheten regelbundet, minst två gånger per år, varav ett besök bokas i förväg och ett är oanmält.

SSIL
Alpklyftan skall erbjuda våra klienter en vård och omsorg som präglas av engagemang, kompetens och respekt, som utgår från individens unika behov och som sätter denne i centrum.

Nedan kan du läsa Alpklyftans kvalitetsindex från SSIL.

Familjehemsvård 2017
Öppenvård 2017
HVB 2017

ivo