Tillståndspliktig verksamhet
Vi har de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet:

 • HVB kollektivt boende
 • HVB lägenhetsboende
 • HVB utsluss-lägenhet
 • Förstärkt stödboende
 • Stödboende
 • Öppenvård
 • Familjehemsvård

 

logo
Journal Digital bygger på BBiC och de nationella riktlinjer och mål som finns framtagna i SOU 2005:81 för behandling av barn och unga. Det gör att vi som behandlare har systemstöd för all journalföring i vårt dagliga behandlingsarbete:

 • Journalinformation/personuppgifter
 • Journalanteckningar
 • Behandlingsrapport
 • Genomförandeplan med uppföljningar
 • Dokumentation av klients delaktighet

Läs mer om Journal Digital.

Tillsyn
IVO, Inspektionen för vård och omsorg sköter tillsynen av verksamheten regelbundet, minst en gånger per år.

 

SSIL
Alpklyftan erbjuder klienterna en vård och omsorg som präglas av engagemang, kompetens och respekt, som utgår från individens unika behov och som sätter denne i centrum. SSIL utför branschens största och oberoende kvalitetsgranskning. Denna visar hur vårdköparna ser på vår verksamhet och vi är stolta över vårt resultat.

Nedan kan du ta del av Alpklyftans kvalitetsindex från SSIL:

Familjehemsvård 2019
Stödboende & Öppenvård 2019
HVB 2019