Boende för skyddsinsatser i Västsverige.

Skyddat boende i egen lägenhet och familjehem

Vi har erfarenheter av hedersrelaterat våld, våld i nära relation samt ungdomskriminalitet. Här välkomnas alla individer oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Alpklyftan erbjuder skyddat boende i egen lägenhet och familjehem men även andra boendeformer förekommer. Insatsen individanpassas efter klient och hotbild. Vi tar emot både akuta och planerade placeringar samt kan ordna med transport. Klienten får en personlig kontaktperson som stödjer och tränar individen att skydda sig mot hotet. Man får samtalsstöd och har tillgång till beredskapsjour dygnet runt. Vid behov görs skyddsbedömningar utifrån FREDA, SARA och Patriark under placering samt även på externa uppdrag.

skyddat-boende-image
skyddat-boende-image

Vår metod

Vår metod grundar sig utifrån Länsstyrelsens rekommendationer vid skyddsbehov: akutfas, mellanfas och långsiktiga fasen. Utifrån i vilken fas klienten befinner sig, och vilket behov som finns, individanpassas omfattningen av insats.

Vårt team

Alpklyftans personalteam har kompetenser inom hela den psykosociala vårdkedjan. I teamet finns socionomer, socialpedagoger, fritidsledare, beteendevetare, behandlingspedagoger och mentalskötare. Gruppen har bred arbetserfarenhet inom institutionsvård, socialtjänst, psykiatri, skolverksamhet med mera.

skyddat-boende-image