Vi utvecklar individer genom L.I.V.

Vi utvecklar individer genom L.I.V.

  • att lyhört möta individen där denne befinner sig och göra hen delaktig i sin utveckling från start till mål.
  • att fokusera på motivation och ökad förmåga ur ett individuellt perspektiv.
  • att erbjuda en inspirerande variation av olika vägar till ett fungerande liv.

L.I.V. står för Lyhört, Individuellt och Varierat.

behandling-image
behandling-image

Klientcentrerat förhållningssätt

Alpklyftan arbetar genom hela organisationen med ett klientcentrerat perspektiv där individens behov styr planeringen gällande omfattning av stöd, typ av behandling och boendeform. Alpklyftans behandlare har flertalet modeller och metoder som de kan använda sig av.

Miljöterapeutiskt förhållningsätt

Alpklyftans personal är förutsägbara, uthålliga och strukturerade i sitt möte med individen.
Grunden i vår behandling är att vägleda och stödja individen i att forma sin egen fungerande struktur för livet.

behandling-image
behandling-image

Alpklyftans kvalitetssäkring

God vård och behandling kräver en ständig utvärdering och kvalitetssäkring genom organisationen. Alpklyftan använder sig av flera utarbetade metoder och förhållningssätt för att möta behovet av god kvalitet och säkert utförd vård i enlighet med regler och förordningar.

Behandlingsstart

Vi inleder alla placeringar med en period av kartläggning med bl.a. självskattningstester. Som dokumentation och stöd för kartläggning används Journal Digital. Kartläggningen används som grund för utarbetande av genomförandeplan tillsammans med klient och socialtjänst.  Vid behov har vi möjlighet att göra större kartläggningar och utredningar.

www.journaldigital.se

Behandlingsmetoder

Alpklyftan använder sig av vedertagna och utarbetade metoder. Klient, familj och socialtjänst ska kunna känna trygghet i att Alpklyftan gör professionella bedömningar och använder sig av metoder som är utvärderade och rekommenderade av tex Socialstyrelsen.

 

KBT-samtal/MI-samtal och KBT Individualterapi

Vi erbjuder kvalificerade samtal byggda på KBT och MI och kan också för vissa av våra individer erbjuda KBT- Individualterapi då vi har KBT-psykoterapeutisk kompetens inom verksamheten. Även ACT-Acceptance and commitment therapy och Tejping används som samtalsmetod vid behov.

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/kbt-kognitiv-beteendeterapi/

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/tejping/

 

Familjesamtal

Alpklyftan genomför professionella familjesamtal av välutbildad personal. Samtalen planeras och genomförs utifrån individen och familjens behov, möjlighet till samverkan och mål med placeringen. Inom Alpklyftan finns personal utbildad inom psykoterapi med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete, steg -1.

 

Repulse

Repulse är en manualbaserad och en individuell behandling, där behandlare och individen tillsammans tar fram vad den unge behöver ha stöd och hjälp kring, bland annat ilske- och känslohantering, social färdighetsträning och reflektioner kring hur individen står i moral/etikfrågor. För mer info se www.repulse.se

 

Lågaffektivt bemötande

Ett förhållningssätt som bygger på att ge individen utrymme och tid att hantera sina känslor, kontrollera sig själv och sin situation. Vår personal står för trygghet och tydlighet och arbetar med att vara förutsägbara för att inte skapa konflikter.

 

Missbruksbehandling och kriminalitet

Alpklyftan kan erbjuda flertalet metoder för att arbeta med missbruksproblematik och kriminell livsstil. Ett individuellt brottsförebyggande program ges till en person som dömts för ett brott och ibland även till den som erkänt brottsliga handlingar men inte blivit dömd. Programmet är individuellt men sätts samman utifrån en och samma meny av teman; familj och nätverk, mål och önskningar, ilskekontroll, för- och nackdelar med brott samt alternativa handlingssätt och problemlösning.

 

CRA-Community Reinforcement Approach (Återfallsprevention)

Ett manualbaserat påverkansprogram som rekommenderas av socialstyrelsen i arbete med ungdomar och unga vuxna i alkohol- och/eller drogmissbruk. CRA kan erbjudas till individer som är motiverade att göra en förändring i sitt liv och sker vanligtvis en gång i veckan utifrån planering. Behandlaren har ett stöttande, positivt, entusiastisk och icke-dömande förhållningssätt.

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/cra-community-reinforcement-approach/

 

Återfallsprevention

Ett manualbaserat påverkansprogram som rekommenderas av socialstyrelsen i arbete med ungdomar och unga vuxna gällande missbruk.  Återfallsprevention kan erbjudas till individer som är motiverade att göra en förändring i sitt liv och sker vanligtvis en gång i veckan utifrån planering.

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/aterfallsprevention/