Om arbetet på våra HVB

Flertalet ungdomar som placeras på Alpklyftans HVB har svårigheter med sin skolgång, problem i sin familj och bristfällig sysselsättning. En betydande del av de placerade ungdomarna har också bekymmer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta i kombination.

 

Missbruk och kriminalitet

En annan målgrupp är ungdomar som vistats på SIS för missbruk eller kriminalitet. Alpklyftans HVB blir då ett alternativ för de ungdomar som anses vara färdiga på SIS och där behandlingsarbete i öppna former ska fortsätta. Verksamheten tar även emot ungdomar som har ett begynnande riskbeteende gällande narkotika och alkohol eller begynnande kriminell livsstil. En insats kan då syfta till att förhindra ungdomens negativa utveckling och på så sätt även förhindra en SIS-placering.

 

En strukturerad vardag

Organisationen vilar på miljöterapeutiska principer och erbjuder en väl strukturerad vardag med fokus på skola, aktiv fritid och gemensamma aktiviteter. Arbetet grundar sig också i ett systematiskt tankesätt där involvering av familj och nätverk utgör centrala delar.

I praktiken innebär detta exempelvis familjesamtal, nätverksmöten, direktkontakt med lärare i skolor och stöd i fritidsverksamheter. Samordning av dessa insatser i kombination med familjearbete lett av vår familjeterapeut har med åren visat sig ha ett gott resultat i förändringsarbetet.

Placeringstiden varierar oftast mellan cirka sex och arton månader, beroende på socialtjänstens uppdrag och ungdomens förutsättningar. Ett vanligt resultat är att ungdomarna flyttar hem till sina vårdnadshavare eller vidare till olika former av träningsboende.

Personalgruppen på våra HVB har lång erfarenhet och hög utbildning. Arbetet leds av en gemensam enhetschef och biträdande enhetschef för båda behandlingshemmen.

 

Utredning
Alpklyftan HVB genomför sociala utredningar i uppdrag från socialtjänsten. De sociala utredningarna är anpassade utifrån klientens behov som t.ex. utredning om familjesituation och föräldraförmåga, sociala relationer, hälsa, ADL, skolsituation, psykisk ohälsa och om behov av utredning om neuropsykiatri föreligger. Utredningarna genomförs på boendet i samtal med klient och dennes familj samt med hjälp utav skattningsformulär.

 

Våra ramavtal
Vi har ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner, Skåne, Kronoberg, Halland, Värmland samt ett 70-tal kommuner från norr till söder.