Vår metod vid skyddsinsatser

Vår metod grundar sig utifrån Länsstyrelsens rekommendationer vid skyddsbehov: akutfas, mellanfas och långsiktiga fasen. Utifrån i vilken fas klienten befinner sig, och vilket behov som finns, individanpassas omfattningen av insats.

Stabilitet och trygghet är grunden för att kunna hantera skyddet på egen hand. För att stärka hens egna resurser och att lämna ett liv under hot, våld och förtryck har vi ett stödjande och coachande förhållningssätt och lång erfarenhet av traumamedvetet bemötande. Varje individ får en personlig kontaktperson som ansvarar för att teamet arbetar utefter genomförandeplanen, effektiv samverkan och regelbunden uppföljning. Till barnfamiljer kopplas barnsamordnare som har särskilt fokus på barnen och dess skyddsbehov. Insatsrapport skickas till socialtjänsten var 6:e vecka eller enligt överenskommelse.

 

Husdjur är välkomna
Vi vet att husdjur kan ha en stor betydelse för att tryggare kunna lämna ett liv av hot och våld. Därför har vi lägenheter där även husdjur är välkomna.