Individanpassade boenden utan kollektiva inslag

Stödboende

Alpklyftan Stödboende tar emot ungdomar och unga vuxna mellan 16-23 år, med insatser utan kollektiva inslag. Man bor alltid i egen lägenhet, fullt utrustad och med eget kök och badrum. Placeringen i Stödboende är en mer självständig boendeform än t ex HVB och familjehem som förbereder individen för ett fortsatt självständigt liv. Det kan vara en utsluss från tidigare placering i bl.a. HVB, familjehem eller SiS institution. I våra stödboenden arbetar vi med lågaffektivt bemötande och det lämpar sig väl för individer som har haft svårigheter med att bo tillsammans med andra i kollektiva placeringsinsatser.

stodboende-image
stodboende-image

Stötta individen genom en hållbar struktur

Som grund arbetar vi med att stötta individen i att skapa en hållbar struktur genom sysselsättning, ADL och en meningsfull fritid. Till varje ärende kopplas en behandlare med uppdrag att stödja och vägleda individen att nå sina mål samt att säkerställa att vårdplanen följs. Insatsrapport skickas till socialtjänsten var 6:e vecka eller enligt överenskommelse.
Hos oss har man ofta stödboende i kombination med öppenvårdsbehandling.

Sysselsättning skola / praktik /arbete

Genom en meningsfull sysselsättning skapas en bra grund för ett fungerande liv. Våra behandlare medverkar i planering gällande skolgång eller praktikplats/arbete. Alpklyftan hjälper till med praktikplats för de som inte har det vid placeringens början. Alpklyftan har nära kontakt med handledare på praktikplatsen och följer upp arbetsplatsen.

Behandlare stöttar också individen i kontakten med Arbetsförmedling, försäkringskassa och andra myndigheter och intressenter på arbetsmarknaden.

stodboende-image
stodboende-image

Vårt team

I Alpklyftans öppenvårdsteam arbetar välutbildade behandlare med bred arbetslivserfarenhet inom institutionsvård, socialtjänst, psykiatri, skolverksamhet mm. Vi individanpassar varje placering och har möjlighet att matcha klientbehov med behandlarens kompetens. Våra behandlare arbetar professionellt med relationer i nära samarbete med individ, nätverk, socialtjänst och andra myndigheter. Vår boendepersonal är trygghetsskapande nära vuxna som finns tillhands i de förstärkta stödboendena men också genom tillsyn i stödboendelägenheter. De arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt där individens möjligheter till att styra och kontrollera sin tillvaro ses som viktig. Boendepersonalen bemöter individerna med respekt och möjlighet till medbestämmande.