Alpklyftans kvalitetssäkring

Teammöten

Varje vecka träffas de olika enheterna i teammöten ledda av enhetschef. Det är ett forum där personal och chefer kan lyfta problematiska frågeställningar, vårdens fortskridande, nya placeringar mm. Mellan mötena har personalen möjlighet att samtala med enhetschef eller biträdande enhetschef i frågor kring klienterna.

HVB och Öppenvård & Stödboende har förutom enhetschef/föreståndare även en biträdande chef. Den biträdande chefen fungerar som metodhandledare och följer vården genom att kvalitetskontrollera journalföring, tillsammans med behandlare planera behandlingens inriktning och stötta personal i deras klientnära arbete.

 

Handledning

All behandlade personal inom Alpklyftan har extern process- och metodhandledning med välutbildade handledare. I handledningen får personalen verktyg att hantera sina ärenden och sina egna tankar och känslor kring sitt arbete.

 

Journalhantering

Alpklyftan använder sig av Journal Digital och Infosoc för all journalhantering. Det är två webbaserade behandlings- och verksamhetsstöd för kommunala och privata behandlingsenheter.

Alpklyftan arbetar ständigt med att utveckla journalföringen och säkerställer kvaliteten genom att biträdande chefer har regelbundna genomgångar av journaler och skrivet material i form av insatsrapporter, genomförandeplaner m.m.

 

www.journaldigital.se

www.infosoc.nu