Miljöpolicy

Vår verksamhet

Vi arbetar med barn, ungdomar, unga vuxna och familjer på våra HVB:n Villa Parkudden, Hallegatan och Blankversgatan.

 

Vår miljövision

”Vi behöver alla ren luft och friskt vatten för att säkerställa vår långsiktiga överlevnad. Vi är medvetna om att de resurser vi nyttjar i våra olika aktiviteter, påverkar miljön och kretsloppet. Myndigheter, kunder, leverantörer och övriga aktörer i omvärlden ställer av dessa skäl, krav på att företagets verksamhet ska anpassas för att ha minimal påverkan på miljön. Alpklyftan skall inte bara leva upp till sådana krav utan skall, med god kunskap och omsorg om miljön som grund, föregå med gott exempel och aktivt bidra till att skapa trygghet för framtida generationer.”

Vi har identifierat sex huvudområden inom ramen för vår verksamhet som ger upphov till miljöpåverkan. Vår strävan är att ständigt förbättra oss på dessa områden.

  1. Persontransporter
  2. Elförbrukning
  3. Förbrukning av mat och kontorsmaterial
  4. Papper och trycksaker
  5. Kemiskt avfall
  6. Fastighetens inredning och drift

Våra riktlinjer Vi skall leda vår miljöutveckling genom:

– att engagera alla i verksamheten i vårt miljöprogram.

– att minimera, effektivisera och miljöanpassa de nödvändiga transporterna.

– att samarbeta med våra fastighetsägare för att skapa förutsättningar för

energioptimering och källsortering.

– att beakta miljöaspekterna vid inköp till vår dagliga verksamhet -att minimera pappersförbrukning och optimera återvinning.

– att minska användning av kemikalier och annat som ger farligt avfall.

– att kontinuerligt utbilda personalen kring miljöfrågor.

– att ta fram nyckeltal som hjälper oss att följa upp miljöarbetet.