Kvalitetsledningssystem, ramavtal & tillstånd

Tillståndspliktig verksamhet

 

Vi har de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet:

 • HVB kollektivt boende
 • HVB lägenhetsboende
 • HVB utsluss-lägenhet
 • Förstärkt stödboende
 • Stödboende
 • Öppenvård
 • Familjehemsvård

Tillsyn
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, sköter tillsynen av vår tillståndspliktiga del av verksamheten regelbundet.

 

Besök IVO

 

 

SSIL

Alpklyftan erbjuder klienterna en vård och omsorg som präglas av engagemang, kompetens och respekt, som utgår från individens unika behov och som sätter denne i centrum. SSIL utför branschens största och oberoende kvalitetsgranskning. Denna visar hur vårdköparna ser på vår verksamhet och vi är stolta över vårt resultat. Läs mer om deras utvärdering nedan:

 

Stödboende / öppenvård 2020

Familjehemsvård 2020

HVB 2019

 

Besök SSIL

 

 

Journal Digital

Journal Digital bygger på BBiC och de nationella riktlinjer och mål som finns framtagna i SOU 2005:81 för behandling av barn och unga. Det gör att vi som behandlare har systemstöd för all journalföring i vårt dagliga behandlingsarbete.

 • Journalinformation/personuppgifter
 • Journalanteckningar
 • Behandlingsrapport
 • Genomförandeplan med uppföljningar
 • Dokumentation av klients delaktighet

 

Besök Journal Digital

 

 

Infosoc

 

Alpklyftan använder sig av Infosoc för viss journalhantering samt deras webbaserade system för avvikelserapportering och klagomålshantering. Det gäller både externa och interna avvikelser och klagomål på vår verksamhet.

 

Besök Infosoc