Behandlingsmetoder

Verksamheten vilar på miljöterapeutiska principer och erbjuder en väl strukturerad vardag med fokus på skola, aktiv fritid och gemensamma aktiviteter. Arbetet grundar sig också i ett systematiskt tankesätt där involvering av familj och nätverk utgör centrala delar. En av våra övertygelser är att en fungerande sysselsättning är viktig, ex skola, jobb eller praktik.

I praktiken innebär detta exempelvis familjesamtal, nätverksmöten, direktkontakt med lärare i skolor och stöd i fritidsverksamheter. Samordning av dessa insatser i kombination med familjearbete lett av vår Familjebehandlare har med åren visat sig ha ett gott resultat i förändringsarbetet.

 

Familjebehandling på Alpklyftan.

Terapeutiska samtal med familjen eller enskilda samtal med ungdomen eller föräldern. Samtal som blir mer än bara stödjande samtal och som har terapeutiska inslag.

 

Föräldrastöd på Alpklyftan.

En del av behandlarrollen ingår i föräldrastödet och syftar till att ge stödjande samtal till föräldern och ungdomen. Detta arbete omfattar också planering av umgänge och att avlasta föräldern i arbetet med ungdomen. Familjekontakten börjar med screeningsamtal där man bedömer vad som vore lämpligt för familjen och ungdomen. Utöver detta erbjuds även individuella samtal/kontaktmanna samtal av utredande, kartläggande, stödjande och terapeutisk karaktär. Alpklyftan kan också erbjuda sociala utredningar enligt BBIC och där en del också kan syfta till att utreda familjens förmåga.

 

Samordning av insatser.

En stor del av Alpklyftans arbeta handlar om att initiera, samordna och följa upp insatser kring den unge så att denna får de insatser som han eller hon är i behov utav och har rätt till. Andra aktörer såsom socialtjänst, skola, BUP, psykiatri och habilitering är exempel på andra aktörer som ofta har en stor betydelse för insatsen kring den unge. Vår erfarenhet är att samordning av insatser är det som har stor betydelse för att göra skillnad kring den unge. Det är kontaktpersonerna som ansvarar för samordning i ärendena.

 

Miljöterapi.

Den form av miljöterapi som Alpklyftans HVB arbetar utifrån har sin grund i Tore Brännberg och Anna-Lena Brännberg Grundels miljöterapi som är anpassad för psykosocialt arbete på institution. Grunden i behandlingsarbetet är relationen mellan klient och behandlare. Miljöterapi innebär att man skapar möjligheter och förutsättningar för ungdomar med psykosocial problematik att arbeta med inre förändringar.

 

Kris & Trauma

Alla våra behandlare genomgår handledning varje månad som genomföra av psykoterapeut med inriktning kris & trauma.

 

Lågaffektivt bemötande

Ett förhållningssätt som bygger på att ge individen utrymme och tid att hantera sina känslor, kontrollera sig själv och sin situation. Vår personal står för trygghet och tydlighet och arbetar med att vara förutsägbara för att inte skapa konflikter.