Välkommen till Blankversgatan

HVB Blankversgatan består av sex HVB-lägenheter i samma hus. Målsättningen är att tillsammans med ungdomen skapa varaktiga positiva förändringar. Förändringsarbetet bedrivs systematiskt utifrån genomförandeplanen. Motiverande samtal och ADL-träning är ett viktigt inslag i verksamheten.

 

Verksamheten syftar till att jobba med ungdomar som av olika anledningar behöver placeras i något som inte är av kollektiva inslag eller har större behov av omsorg och tillsyn än vad som kan ges i stödboende.

 

Arbetet går ut på att skapa en fungerande vardag. Målet är att ungdomen ska klara ett självständigt boende och kunna klara av insatser med mindre omsorg och tillsyn.

Personal finns på plats dygnet runt.

 

Fakta om HVB Blankversgatan:

Alpklyftan AB har fått tillstånd av IVO att bedriva en ny HVB verksamhet utifrån formen HVB-lägenheter.

Ålder 16 – 21, flickor & pojkar.

Platser: 6.

För mer info kontakta Verksamhetschef Douglas Åkholm, 0735 – 190 339
douglas.akholm@alpklyftan.se eller samordnare Emelie Nyberg 073 519 03 31 emelie.nyberg@alpklyftan.se

 

Ramavtal

Vi har ramavtal med Göteborgs Stad och 10 kranskommuner.